Областен съвет за хората с увреждания

Дата на публикуване: 08.08.2019 16:15
На основание чл. 19, ал. 3 от Закона за хората с увреждания, областният съвет съдейства и подпомага Областния управител на област Ловеч при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.
 

Състав:

Председател: инж. Светослав Славчев – Областен управител
Секретар: Дора Ангелова Стоянова – главен юрисконсулт
Членове:

 

 1. Десислава Петровска – главен специалист „Образование, социални програми и проекти и кохезионни политики“ в Община Априлци 
 2. Рени Бориславова Миткова – младши експерт „Образование, култура, социални дейности, програми и проекти“ в Община Летница
 3. Валерия Цветанова Баръмова - началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в Община Ловеч
 4. Величка Цветанова Цекова – директор на Комплекс за социални услуги – представител на Община Луковит  
 5. Николай Йотов Динов – главен специалист „Социални дейности и заетост“ в Община Тетевен
 6. Марияна Николаева Николова – младши експерт „Социална политика“ в Община Троян
 7. Петя Стоянова Митева – старши специалист „Социални дейности и култура“ в Община Угърчин
 8. Дияна Василева Маринова – гл. експерт „Социална политика“ в Община Ябланица
 9. Цветанка Иванова Александрова – началник сектор „ПМКК“ в Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Ловеч
 10. Ирина Любенова Митева – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Ловеч
 11. Айсел Асанова Абдурманова – младши експерт в Дирекция „Бюро по труда“ – Луковит
 12. Христо Христов – директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Тетевен
 13. Ивелина Стефанова Радевска-Стоименова - директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Троян
 14. Снежанка Радоева Алексиева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Ловеч
 15. д-р Йордан Стефанов Димитров – главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ в  Регионална здравна инспекция Ловеч
 16. Зюлейха Мустафова Терзиева – регионален представител на Комисия за защита от дискриминацията - Ловеч
 17. инж. Митко Митев – директор Дирекция „Инспекция по труда“ - Ловеч
 18. Татяна Петкова Тодорова – представител на Търговско-промишлена и земеделска палата - Ловеч
 19. Петко Нейчев Петков – представител на РK на КНСБ Ловеч
 20. Валентина Кирилова – регионален секретар на СРС на КТ „Подкрепа“ - Ловеч
 21. Иван Лазаров – РО на Съюз на инвалидите в България - Ловеч
 22. Весела Цанкова – председател на УС на Сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“
 23. Мария Бончева Недялкова – председател на УС на Сдружение „Закрила“ – Ловеч
 

 

 


Наименование Брой тегления
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 02.08.2021 г..pdf 60 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 02.08.2021 г..pdf"
ДОКЛАД на ОСХУ за 2020.pdf 179 Изтегли документ с име "ДОКЛАД на ОСХУ за 2020.pdf"
Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за хората с увреждания 1033 Изтегли документ с име "Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за хората с увреждания"
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 22.12.2020 г. 435 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 22.12.2020 г."
 1. Областен съвет за хората с увреждания - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 4. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 5. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 6. Областен съвет по условия на труд
 7. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 8. Епизоотична комисия
 9. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 10. Областен съвет за развитие
 11. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 12. Областен младежки съвет - Ловеч
 13. Регионален съвет за развитие на СЗР
 14. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 15. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 16. Областна комисия по транспорт
 17. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 18. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 19. Областен експертен съвет по устройство на територията
 20. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
44% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
49% Complete (success)