Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана

Дата на публикуване: 08.10.2010 00:00
Комисия по чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации или още наричана Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана

Основание за създаване:
Чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации

Пълно наименование на комисията:
Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта

Състав:

Председател: Милко Недялков - заместник областен управител на Област Ловеч
Секретар: Василка Христова - ст. експерт в дирекция АКРРДС

Членове:
 1. Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС
 2. Ваня Иванова - директор на дирекция АПОФУС
 3. Християн Христов - специалист в дирекция АКРРДС
 4. Дора Стоянова - главен юрисконсулт в дирекция АПОФУС
 5. Росица Денчева – главен експерт в дирекция АКРРДС
 6. Велислава Петкова - главен експерт в дирекция АКРРДС
 7. Христо Троански - старши експерт в дирекция АКРРДС
Основни функции:
 1. Приема и анализира постъпилите предложения, сигнали и жалби;
 2. Сътрудничи при решаването на проблемите свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на област Ловеч.
 3. Преценява основателността на предложението, сигнала или жалбата, като при необходимост може да изиска от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 4. Предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение, сигнал или жалба;
 5. Информира подателя на предложението, сигнала или жалбата за предприетите действия;
 6. Следи за предприетите действия и за решението по предложението, сигнала или жалбата.
 7. В срок до 31 март на следващата календарна година изготвя ежегоден доклад за цялостната си дейност, който представя на областен управител.

Тези свои функции и задачи Комисията по чл. 7а осъществява при спазване на „Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана“. Те са основа и критерии за законосъобразното, точно и открито изпълнение на задачите ѝ.

 

Документи:

Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2020 година

Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2019 година


РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 7/2019 г.


РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 6/2019 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 5/2019 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 4/2019 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 3/2019 г.

 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 2/2019 г.
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 1/2019 г.
 
Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2018 година
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 12/2018 г.
 
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 10/2018 г.
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 9/2018 г.
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 8/2018 г.

РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 7/2018 г.
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 6/2018 г.
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 5/2018 г.
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 4/2018 г.
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 3/2018 г.
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 2/2018 г.
 
РЕШЕНИЯ ПО ПРОТОКОЛ № 1/2018 г.

Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2017 година
 
 
 

Наименование Брой тегления
Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2020 година 114 Изтегли документ с име "Доклад за дейността на „Постоянна комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана” през 2020 година"
 1. смана... - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 9. Епизоотична комисия
 10. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 11. Областен съвет за развитие
 12. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 13. Областен младежки съвет - Ловеч
 14. Регионален съвет за развитие на СЗР
 15. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 16. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 17. Областна комисия по транспорт
 18. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 19. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 20. Областен експертен съвет по устройство на територията
 21. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта

Анкета

1. Каква е вашата удовлетвореност от ползването на административните услуги на Областна администрация Ловеч?

Резултати:
висока :
47% Complete (success)
средна :
7% Complete (success)
ниска :
47% Complete (success)