Пресцентър


12.07.2024
По прогнозни данни на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и Метеорологичния център на ВВС, изпратени до областния управител от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) за днес 12.07.2024 г. е издадено предупреждение от втора степен за високи температури от 34° до 41° градуса за цялата страна. Високите степени на пожароопасност, съчетани с обявения оранжев код за високи температури са предпоставка за...

12.07.2024
Днес, областният управител Дора Стоянова предаде събраните от служителите на областната администрация монети на Ирина Митева, координатор на инициативата за област Ловеч. За трета поредна година администрацията участва в акцията „Жълти стотинки“ със събрани близо 15 кг монети. За миналата година в област Ловеч са събрани 5365 лв., а за 2024 г. до момента 4110 лв., за 17 години инициаторите отчитат за страната сума над 720 624...

12.07.2024
Областният управител Дора Стоянова проведе работна среща с ръководството на СРС на КТ „Подкрепа“ - Ловеч. Участници в срещата бяха Павлина Стоянова, председател на СРС на КТ „Подкрепа“, д-р инж. Даниел Ангелов, новият председател на Регионален синдикат „Образование“ към  СРС на КТ „Подкрепа“ и Нели Читинова, заместник областен управител. По време на срещата бяха обсъдени въпроси за дейността на синдикалната организация и проведения от синдикат...

11.07.2024
Областният управител Дора Стоянова върна решение, взето от Общински съвет Ловеч. С една от четирите точки на решението, Съветът приема че, 30% от приходите, реализирани от продажбата на билети в Деветашката пещера да бъдат използвани за дейностите на населено място с. Деветаки по решение на кметския съвет. При проверка за законосъобразност по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация е установено несъответствие между решението...

10.07.2024
Решение на Общински съвет Луковит, прието на заседание през месец юни, върна днес за ново обсъждане областният управител. С него се изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.    При осъществения контрол за законосъобразност се установи, че решението не е съобразено с чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните...

05.07.2024
Днес се навършват 145 години от създаването на МВР институцията, която е едно от първите министерства, създадено след Освобождението на България и възстановяването на българската държавност. Служителите на МВР имат основна роля в поддържането на реда и сигурността в област Ловеч. Тяхната професия е призвание, всеотдаен труд и преданост в името на обществения дълг и опазването на живота на гражданите. Техният професионализъм, всеотдайност и постоянство в...

29.11.2023
Приходи в размер на 4.143 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2023 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет. Най-големият дял от приходите се очаква да бъдат от продажба на квоти за емисии парникови газове - 2.652 млрд. лв. Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД,...

29.11.2023
Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 3 148 230 лв., за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключен договор за доставка на хеликоптери по инвестиция С l2.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха”, част от Националния План за възстановяване и устойчивост. Средствата...

29.11.2023
Кой е уязвим клиент за снабдяване с електроенергия и кои домакинства са енергийно бедни? - На тези въпроси отговаря Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия, одобрена от Министерския съвет на днешното му заседание. Наредбата е разработена от междуведомствена работна група, включваща министерствата на труда...

29.11.2023
Правителството прие изменение на ПМС № 185 от 2011 г. за изменение на ПМС № 125 от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. Промяната се отнася до дейността на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) към Министерството на земеделието, като се вменява задължение на НССЗ да изпълнява дейности и по Стратегически план за развитие на земеделието и...

29.11.2023
Министерският съвет прие Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2023 г. Плащанията са верифицирани за периода от 16.11.2022 до 31.08.2023 г. за 732 одобрени заявления на заинтересованите лица. С приемането на настоящия проект на акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в общ размер на 12 528 457,05 лв. с ДДС съгласно...

29.11.2023
Република България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия. В декларацията се подчертава важната роля на ядрената енергетика за постигането на въглеродна неутралност и се отбелязват резултатите от анализа на Междуправителствения панел по изменение на климата, които показват, че ядрените мощности в световен мащаб следва да се утраят в периода от 2020 г. до 2050 г. с цел ограничаване на повишаването...

13.09.2023
Със Заповед № РД-08-97 от 13.09.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „А.В.Д. Холидейс“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 73198.93.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч за обект: „Външно ел. захранване ниско...

01.09.2023
Със Заповед № РД-08-77 от 31.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „ВААЛ СОЛ“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти – публична държавна собственост с идентификатори 06536.297.817 и 06536.297.809 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестово, община Ловеч, област Ловеч за обект: „Кабел 1...

25.08.2023
Със Заповед № РД-08-74 от 25.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „АНИМО ГРИЙН“ ООД – гр. Ловеч безвъзмездно право на прокарване през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Ел. захранване 20 kV...

24.08.2023
Със Заповед № РД-08-73 от 24.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Балкан“ АД – гр. Ловеч възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Изместване ведомствен водопровод на завод...

22.08.2023
Със Заповед № РД-08-68 от 22.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Фуего Транс“ ООД – гр. Плевен възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46396.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малиново, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: Водопроводно отклонение във връзка...

02.05.2023
Със Заповед № РД-08-29 от 28.04.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на Ивелин Михайлов Гачевски, с адрес: град София, ул. „Бузлуджа“ № 72, ет. 6, възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 15703.505.6105 по КККР на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект:...