Пресцентър


21.02.2024
Днес се проведе работна среща между областния управител на област Ловеч г-н  Виктор Стойчев и председателя на Българския Институт по Метрология  г-н Илчев. На срещата присъства и главният секретар на Българския Институт по Метрология (БИМ), г-н Халваджиев. Бяха обсъдени въпроси за съвместната дейност между БИМ и Областна администрация – Ловеч  на територията на областта. БИМ  е настанен в държавен имот, намиращ се в северна индустриална зона и основната...

21.02.2024
Областният управител Виктор Стойчев взе участие във форум „Привличане на инвестиции и финансиране - възможности за общините", проведен вчера в София Тех Парк. Форумът беше организиран от Българската агенция за инвестиции и Министерството на иновациите и растежа за представители на общините, кметове и областни управители.  Целта на събитието бе да предостави информация на общините относно привличането на инвеститори и възможностите за финансиране с цел развитие на...

20.02.2024
Знаете ли, че в нощта срещу Коледа поне 20 български семейства преживяват ужаса да видят дома си в пламъци. Най-голям брой битови пожари се регистрират през отоплителния сезон, тогава се случват и 95% от фаталните пожарни инциденти. Най-честите причини за възникване на пожар у дома са неправилно използване на различни уреди за отопление, небрежност при употребата на електрически уреди, като ютия, готварска печка, скара, както и...

19.02.2024
6 583 467 лева за спортна инфраструктура в тринадесет училища на Ловешка област отпусна правителството по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.  Общият бюджет по проекта е 140 милиона лева, с които да се създаде или преобрази спортната инфраструктура в 370 училища на страната. Министерството на образованието и науката публикува...

15.02.2024
Днес се проведе редовно заседание на Областната епизоотична комисия, свикана от областния управител Виктор Стойчев. Основен предмет на обсъждане беше актуалната обстановка в страната и областта по отношение на болестта африканска чума по свинете и болестта инфлуенца по птиците. Д-р Тихомира Въцова – и.д. Директор на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ Ловеч запозна участниците в заседанието с последните обявени огнища на тези заболявания...

13.02.2024
Вашето мнение е важно за нас. Ще сме ви благодарни, ако го споделите. Отговорите ви ще ни помогнат да подобрим нашата работа и обслужването на потребителите на предлаганите от нас административни услуги. Може да дадете оценка за удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация – Ловеч по един от следните начини: чрез попълване на хартиена анкета на в Центъра за административно обслужване (ЦАО) чрез книгата за похвали и...

29.11.2023
Приходи в размер на 4.143 млрд. лв. ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2023 г. Това е предвидено в бюджета на фонда, одобрен на днешното заседание на Министерския съвет. Най-големият дял от приходите се очаква да бъдат от продажба на квоти за емисии парникови газове - 2.652 млрд. лв. Със събраните средства ще бъдат покривани разходите на „Национална електрическа компания“ ЕАД,...

29.11.2023
Министерският съвет на Република България прие Постановление за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 3 148 230 лв., за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключен договор за доставка на хеликоптери по инвестиция С l2.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха”, част от Националния План за възстановяване и устойчивост. Средствата...

29.11.2023
Кой е уязвим клиент за снабдяване с електроенергия и кои домакинства са енергийно бедни? - На тези въпроси отговаря Наредбата за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия, одобрена от Министерския съвет на днешното му заседание. Наредбата е разработена от междуведомствена работна група, включваща министерствата на труда...

29.11.2023
Правителството прие изменение на ПМС № 185 от 2011 г. за изменение на ПМС № 125 от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните. Промяната се отнася до дейността на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) към Министерството на земеделието, като се вменява задължение на НССЗ да изпълнява дейности и по Стратегически план за развитие на земеделието и...

29.11.2023
Министерският съвет прие Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2023 г. Плащанията са верифицирани за периода от 16.11.2022 до 31.08.2023 г. за 732 одобрени заявления на заинтересованите лица. С приемането на настоящия проект на акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в общ размер на 12 528 457,05 лв. с ДДС съгласно...

29.11.2023
Република България се присъедини към Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия. В декларацията се подчертава важната роля на ядрената енергетика за постигането на въглеродна неутралност и се отбелязват резултатите от анализа на Междуправителствения панел по изменение на климата, които показват, че ядрените мощности в световен мащаб следва да се утраят в периода от 2020 г. до 2050 г. с цел ограничаване на повишаването...

13.09.2023
Със Заповед № РД-08-97 от 13.09.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „А.В.Д. Холидейс“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 73198.93.56 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, община Троян, област Ловеч за обект: „Външно ел. захранване ниско...

01.09.2023
Със Заповед № РД-08-77 от 31.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „ВААЛ СОЛ“ ЕООД – гр. София безвъзмездно право за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през поземлени имоти – публична държавна собственост с идентификатори 06536.297.817 и 06536.297.809 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Брестово, община Ловеч, област Ловеч за обект: „Кабел 1...

25.08.2023
Със Заповед № РД-08-74 от 25.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „АНИМО ГРИЙН“ ООД – гр. Ловеч безвъзмездно право на прокарване през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Ел. захранване 20 kV...

24.08.2023
Със Заповед № РД-08-73 от 24.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Балкан“ АД – гр. Ловеч възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46952.502.1066 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Изместване ведомствен водопровод на завод...

22.08.2023
Със Заповед № РД-08-68 от 22.08.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на „Фуего Транс“ ООД – гр. Плевен възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 46396.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Малиново, община Ловеч, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: Водопроводно отклонение във връзка...

02.05.2023
Със Заповед № РД-08-29 от 28.04.2023 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на Ивелин Михайлов Гачевски, с адрес: град София, ул. „Бузлуджа“ № 72, ет. 6, възмездно право на прокарване през поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор 15703.505.6105 по КККР на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч, на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обект:...