ЗАПОВЕДИ И РЕШЕНИЯ

Дата на публикуване: 05.05.2022 15:10
Заповед № РД-07-78/05.05.2022 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 608 от 21.04.2022 г. и Решение № 621 от 03.05.2022 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч

Със Заповед № РД-08-29 от 06.04.2022 г. на Областен управител на област Ловеч се учредява на Северина Петрова Георгиева от гр. Ловеч  възмездно право на прокарване през поземлен имот – публична държавна собственост с идентификатор 43952.202.232 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Водопроводно отклонение за новообразуван ПИ с идентификатор 43952.517.92, местност „Липака“, землище на гр. Ловеч, община Ловеч“


Заповед № РД-07-52/23.03.2022 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места


Заповед № РД-08-09/03.02.2022 г. за учредяване на еднократно право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – публична държавна собственост


Заповед № РД-07-162/05.11.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 495/28.10.2021 г. и Решение № 496/28.10.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Троян


Заповед № РД-07-142/13.10.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 475/30.09.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед № РД-07-115/12.08.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 434/29.07.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед № РД-07-113/11.08.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 422/29.07.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед РД-08-79 от 22 юли 2021 г. - Областният управител разпореди изземане на неправомерно завладян държавен имот край язовир Сопот


Заповед № РД-07-102/07.07.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 414/24.06.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед № РД-08-70 от 17.06.2021 г. на Областен управител на област Ловеч за учредяване на „БТК“ ЕАД /Виваком/ безвъзмездно право на преминаване през поземлени имоти – публична държавна собственост


Заповед № РД-07-91/16.06.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 256/31.05.2021 г. и Решение № 257/31.05.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет - Луковит


Заповед № РД-07-83/07.06.2021 г. - Областният управител разпореди противопожарни мерки за жътвената кампания


Заповед № РД-07-32/01.04.2021 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места


Със Заповед № РД-08-40 от 22.03.2021 г. от Временно изпълняващ длъжността Областен управител на област Ловеч се учредява на „БТК“ ЕАД /Виваком/ безвъзмездно право на преминаване през поземлени имоти – публична държавна собственост с идентификатори 43952.502.1066, 43952.502.140 и 43952.502.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ловеч, за прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, а именно: „Оптично кабелно захранване на базова станция VT 5289, УПИ VII, кв. 9108 – Северна промишлена зона гр. Ловеч“.


Заповед № РД-07-06/11.02.2021 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 292/28.01.2021 г. за ново обсъждане в Общински съвет Ловеч


Заповед № РД 49-401/23.12.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите за определяне на цена за 1 декар компесационно залесяване


Заповед № РД-07-108/11.12.2020 г. на Областен управител Ловеч за необходими мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците


Заповед № РД-07-36/16.04.2020 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 98/31.03.2020 г. за ново обсъждане в Общински съвет - Тетевен


Заповед № РД-07-34/09.04.2020 г. във връзка с възникналата пожароопасна обстановка в горите и залесените места, следствие на бързото затопляне на времето


Заповед № РД-07-16/10.03.2020 г. - Областен управител Ловеч връща Решение № 44/27.02.2020 г. за ново обсъждане в Общински съвет – Ябланица


Заповед № РД-07-1/07.01.2020 г. - Областен управител Ловеч одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП „4“, находящи се в с. Гумощник, общ. Троян“ по трасе на територията на община Априлци и община Троян, област Ловеч с възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
 
 
 
 
 
 
 
 
Заповед № РД-07-117/30.07.2019 г. - Областен управител Ловеч разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК 130277958, с адрес на управление гр. София 1784, СО р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, да възложи изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП „4“, находящи се в с. Гумощник, общ. Троян“ по трасе на територията на община Априлци и община Троян, област Ловеч
 
 
 
 
 
 
 
 
Разрешение за строеж № 1/01.08.2018 г. - Областен управител Ловеч разрешава да извършат предвидените в инвестиционния проект строително монтажни дейности по реконструкция на строеж: Реконструкция на Водоснабдителна група /ВГ/ „Черни Вит-Луковит”, I-етап/ магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/, с местоположение на територията на общините Тетевен и Ябланица, кметства съответно с. Гложене и с. Брестница
 
 
 
 
Заповед № РД-07-39/27.03.2018 г. - Областен управител Ловеч одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за обект „Изграждане на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет“ на територията на общините Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч с възложител „ЕТА-Желева“ ЕООД, гр. София
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заповед № РД-07-2/06.01.2017 г. - Областен управител Ловеч връща за ново обсъждане в Общински съвет Луковит Решение № 203 oт 22.12.2016 г.
 

Наименование Брой тегления
Заповед РД-07-78 от 05-05-2022.pdf 30 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-78 от 05-05-2022.pdf"
Заповед РД-08-29 от 06-04-2022 г.pdf 8 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-29 от 06-04-2022 г.pdf"
Заповед пожароопасен сезон 2022 г.pdf 62 Изтегли документ с име "Заповед пожароопасен сезон 2022 г.pdf"
Заповед за учредяване право на прокарване за Кооперация Зеленка.pdf 44 Изтегли документ с име "Заповед за учредяване право на прокарване за Кооперация Зеленка.pdf"
Заповед РД-07-162 от 05.11.2021 г.pdf 269 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-162 от 05.11.2021 г.pdf"
Заповед РД-07-142 от 13.10.2021 г. .pdf 248 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-142 от 13.10.2021 г. .pdf"
Заповед РД-07-115 от 12.08.2021 г..pdf 220 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-115 от 12.08.2021 г..pdf"
Заповед РД-07-113 от 11.08.2021 г..pdf 225 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-113 от 11.08.2021 г..pdf"
Заповед РД-08-79 от 22 юли 2021 г..pdf 270 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-79 от 22 юли 2021 г..pdf"
Заповед РД-07-102 от 07.07.2021 г..pdf 225 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-102 от 07.07.2021 г..pdf"
Заповед РД-08-70 от 17.06.2021 г. за учредяване право на БТК.pdf 226 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-70 от 17.06.2021 г. за учредяване право на БТК.pdf"
Заповед РД-07-91 от 16.06.2021 г..pdf 230 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-91 от 16.06.2021 г..pdf"
ЗАПОВЕД ЗА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ 2021.pdf 189 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ 2021.pdf"
Заповед пожароопасен сезон 2021.pdf 355 Изтегли документ с име "Заповед пожароопасен сезон 2021.pdf"
Заповед РД-08-40 от 22-03-2021 учредяване право БТК.pdf 242 Изтегли документ с име "Заповед РД-08-40 от 22-03-2021 учредяване право БТК.pdf"
Заповед РД-07-06 от 11 февр 2021 г.pdf 347 Изтегли документ с име "Заповед РД-07-06 от 11 февр 2021 г.pdf"
Заповед № РД-07-16/10.03.2020 г. 367 Изтегли документ с име "Заповед № РД-07-16/10.03.2020 г."
Заповед № РД-07-108/11.12.2020 г. на Областен управител Ловеч за необходими мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците 361 Изтегли документ с име "Заповед № РД-07-108/11.12.2020 г. на Областен управител Ловеч за необходими мерки за предотвратяване проникването на болестта Инфлуенца по птиците"

Потърсете в сайта