АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Дата на публикуване: 24.03.2022 09:40

Държавна собственост

Наименование на услугата

Заявяване на услугата по електронен път

1963

Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Заяви услугата

Заявление

1972

Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Заяви услугата

Заявление

1978

Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“

Заяви услугата

Заявление

1979

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Заяви услугата

Заявление

1983

Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Заяви услугата

Заявление

2529

Позволително за ползване на лечебните растения

Заяви услугата

Заявление

Регионална развитие и териториално устройство

Наименование на услугата

Заявяване на услугата по електронен път

1961

Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Заяви услугата

 Заявление

1962

Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

Заяви услугата

Заявление

1966

Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Заяви услугата

Заявление

1967

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви услугата

Заявление

1968

Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж

Заяви услугата

Заявление

1969

Регистриране на технически паспорт на строеж

Заяви услугата

Заявление

1974

Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви услугата

Заявление

1975

Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

Заяви услугата

Заявление

1976

Презаверяване на разрешение за строеж

Заяви услугата

Заявление

1980

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Заяви услугата

Заявление

1981

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви услугата

Заявление

1984

Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Заяви услугата

Заявление

2389

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заяви услугата

 Заявление

2469

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

Заяви услугата

Заявление

Правни, административно-технически и други услуги

Наименование на услугата

Заявяване на услугата по електронен път

2972

Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Заяви услугата

 Заявление

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Описание

 Заявление

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Описание

 Заявление

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.


Анализ на анкетните карти в ЦАО, подадени през 2020 г.


Наименование Брой тегления
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.pdf 149 Изтегли документ с име "Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.pdf"
1976.pdf 619 Изтегли документ с име "1976.pdf"
Образец№2469_ЛОВЕЧ.doc 415 Изтегли документ с име "Образец№2469_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1983_ЛОВЕЧ.doc 695 Изтегли документ с име "Образец№1983_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№2389_ЛОВЕЧ.doc 469 Изтегли документ с име "Образец№2389_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1984_ЛОВЕЧ.doc 754 Изтегли документ с име "Образец№1984_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1980_ЛОВЕЧ.doc 503 Изтегли документ с име "Образец№1980_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1972_ЛОВЕЧ.doc 554 Изтегли документ с име "Образец№1972_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1981_ЛОВЕЧ.doc 494 Изтегли документ с име "Образец№1981_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1974_ЛОВЕЧ.doc 825 Изтегли документ с име "Образец№1974_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1979_ЛОВЕЧ.doc 498 Изтегли документ с име "Образец№1979_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1978_ЛОВЕЧ.doc 508 Изтегли документ с име "Образец№1978_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1975_ЛОВЕЧ.doc 534 Изтегли документ с име "Образец№1975_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1961_Ловеч.doc 437 Изтегли документ с име "Образец№1961_Ловеч.doc"
Образец№1962_Ловеч.doc 753 Изтегли документ с име "Образец№1962_Ловеч.doc"
Z_2529-Lovech.doc 721 Изтегли документ с име "Z_2529-Lovech.doc"
№2134.doc 346 Изтегли документ с име "№2134.doc"
Образец№1969_ЛОВЕЧ.doc 650 Изтегли документ с име "Образец№1969_ЛОВЕЧ.doc"
Образец№1963_Ловеч.doc 839 Изтегли документ с име "Образец№1963_Ловеч.doc"
Образец№1967_ЛОВЕЧ.doc 566 Изтегли документ с име "Образец№1967_ЛОВЕЧ.doc"
№2133.doc 454 Изтегли документ с име "№2133.doc"
Образец_заявление_APOSTILLE.doc 453 Изтегли документ с име "Образец_заявление_APOSTILLE.doc"
Образец№1966_Ловеч.doc 503 Изтегли документ с име "Образец№1966_Ловеч.doc"
Образец№1968_ЛОВЕЧ.doc 455 Изтегли документ с име "Образец№1968_ЛОВЕЧ.doc"
Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.pdf 431 Изтегли документ с име "Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.pdf"
Анализ на анкетните карти в ЦАО, подадени през 2020 г.pdf 385 Изтегли документ с име "Анализ на анкетните карти в ЦАО, подадени през 2020 г.pdf"

Потърсете в сайта