Важно от правителството


11.08.2022
Министерският съвет прие Постановление за организация и координация на процеса на разговори за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). На 25 януари 2022 г. Съветът на ОИСР взе решение за откриване на разговори за присъединяване към Организацията с 6-те страни кандидатки, между които е и България, която официално прие отправената покана за започване на разговори за членство. В рамките на...

11.08.2022
Правителството прие постановление, съгласно което „Булгаргаз“ ЕАД ще получи заем в размер на 800 млн. лв. от държавата за закупуване на природен газ. Средствата са необходими, за да се осигури непрекъснатост на доставките на природен газ за нормалното функциониране на икономиката и отоплението на домакинствата в страната, както и за изпълнение на ангажиментите на България като държава член на ЕС за гарантиране сигурността на енергийните...

11.08.2022
Със свое решение правителството одобри Доклада за касовото изпълнение на държавния бюджет, включително на централния бюджет, и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2022 г., в т. ч. и за разходите по чл. 110 от ЗДБРБ за 2022 г., и Информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели по КФП за първото полугодие на 2022 г....

28.07.2022
Правителството одобри 2,5 млн. лева за увеличаване на възнагражденията на служителите в областните администрации, считано от 1 юли т.г. Това става възможно въз основа на заявено от областните администрации намаляване на числеността на персонала им с 54 щатни бройки. Средствата са одобрени от Народното събрание при актуализацията на държавния бюджет за 2022 г. Целта е стабилизиране на административния капацитет и мотивацията на служителите, и привличане на...

28.07.2022
Интеграционната добавка за настаняване от 356 лв. на месец, която украинските граждани могат да получат по операция „Солидарност“, ще представлява необлагаем доход по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Върху сумата няма да. се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Това предвижда постановление на Министерския съвет, което беше прието от правителството. Операция „Солидарност“ беше разработена от Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на...

28.07.2022
Българската банка за развитие (ББР/Банката), с едноличен собственик на капитала – държавата чрез министъра на иновациите и растежа, има за приоритет финансиране и рефинансиране, консултиране и подпомагане с други мерки на малки и средни предприятия, но също така осъществява и финансови сделки в рамките на предмета си на дейност по конкретно възложени й от правителството на Република България програми. При осъществяване на своята дейност Банката...

Потърсете в сайта