Областният управител върна решение на общинския съвет в Ловеч за изменение на Наредбата за местните такси

Дата на публикуване: 18.10.2021 11:09

Областният управител инж. Светослав Славчев върна за ново обсъждане решение на общинския съвет в Ловеч (№ 475 от 30 септември т. г.), с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч. Причината е, че решението е незаконосъобразно в частта му по приемане на допълнителни нови текстове, тъй като са приети в противоречие с Административнопроцесуалния кодекс.

Става дума за три нови технически услуги – издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план - със срок 10 дни и такса 20 лв, издаване на удостоверение за попълване/поправка на кадастрален план - срок 10 дни и такса 20 лв, и издаване на разрешение за промяна предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършването на строителни и монтажни дейности със срок 30 дни и такса 50 лв. Тези дейности са вменени на общинската администрация по силата на Закона за устройство на територията.

За формиране размера на таксите за тях от общинския съвет е използвана методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им. Видовете местни такси са законоустановени в Закона за местните данъци и такси, като при формирането им общинският съвет следва да спазва принципите за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата. Пълните разходи включват всички разходи по предоставяне на услугата, включително за работни заплати и осигуровки на персонала, материални, режийни, консултантски, разходи за управление и контрол, по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет. Тоест не се прилага особен ред, методика или друг начин на определяне размера на местните такси. Те не са свързани с осъществяване на стопанска дейност по смисъла на  Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и съответно не се събират с оглед регулиране и контрол на такава дейност. Те са такси, които се заплащат за услуги, предоставяни от общините, като размерът им се определя от общинския съвет по ясно описани правила и принципи в Закона за местните данъци и такси. И затова въпросната методика е неотносима при определянето на техния размер.

С тези мотиви областният управител върна решението на общинския съвет в Ловеч.

 

Заповедта за връщането на решението може да видите тук

Потърсете в сайта