Областният управител върна две решения на общинския съвет в Троян

Дата на публикуване: 05.11.2021 16:06

Две решения на общинския съвет в Троян върна за ново обсъждане областният управител. Те са решение № 495 и № 496 от 28 октомври и касаят приемането на две наредби – Наредба № 11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредба № 3 за реда и упражняване на правата на община Троян в публичните предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, в гражданските дружества и сдруженията с нестопанска цел. И двете решения са незаконосъобразни и приети в противоречие с разпоредбите на Закона за нормативните актове.

И за двата проекта за наредба не са уведомени заинтересованите страни, липсва покана за участие в обществена консултация и за предоставяне на възможност за становища, няма справка за постъпили предложения. Така са лишени заинтересованите лица от възможността да участват в производството по приемане, изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове. С неизвършените законово регламентирани действия по разгласяването на проектите са компрометирани принципите на обоснованост, предвидимост, откритост и съгласуваност.

При приемането на решенията са допуснати и съществени нарушения на материалния закон и на административнопроцесуалните правила. Решенията са немотивирани, не е спазена изискуемата форма, формулирани са при неспазване на изискванията за задължителни реквизити на административния акт, като липсват и мотиви.

При повторното обсъждане общинският съвет следва да съобрази реда и условията, регламентирани в Закона за нормативните актове, се посочва още в заповедта на областния управител за връщане на решенията.

 

Заповедта може да видите тук

Потърсете в сайта