Групата по CAF в областната администрация утвърди доклада за самооценка

Дата на публикуване: 01.12.2021 16:26

Групата по самооценка в Областна администрация - Ловеч, която въвежда за втори път модела за управление на качеството CAF, утвърди на работна среща днес доклада от работата си. Той прави диагностика на организацията в периода 2018-2020 г.

Общата оценка е, че е изградена една модерна и креативна администрация, която предоставя по-добро и качествено обслужване на гражданите и бизнеса. Работи с лице към хората, ефективно и прозрачно за подобряване на показателите в различни направления като изграждане на необходимата техническа инфраструктура, опазване на околната среда, пазара на труда и ограничаване на безработицата чрез активно участие в националните програми, увеличаване доходите на населението и създавaне на по-добри условия на живот, разрешаване на демографските проблеми, подпомагане на образованието, здравеопазването, културата, туризма. Областната администрация се откроява с приемственост в действията си независимо от промените в ръководството. Поставя във фокуса на своята дейност гражданите с техните потребности и интереси и действа като стожер за спазването на законите и на демократичната легитимност.

Докладът за самооценка освен силните страни включва и области за подобрение. На база на основните области за подобрение са очертани темите, насочени към мерките за неотложно подобрение. Те са прилагане на политика за управление на промените и иновациите с оглед подобряване на резултатите от изпълнението и адаптивността и устойчивостта на организацията; управление на човешките ресурси; управление на технологиите. Очакваните резултати са утвърждаване на администрацията като устойчива и адаптивна организация, управляваща промените и иновациите; ефективно управление и подобрение на човешките ресурси; максимално постигане на поставените цели.

Ръководителят на групата по самооценка Нели Митева, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“,  благодари за подкрепата на областния управител инж. Светослав Славчев и на главния секретар на администрацията Ваня Събчева, както и на участниците в групата по самооценка за направената с мотивация и усилена работа самооценка на организацията. Специална благодарност отправи и към останалите служители на областната администрация за подпомагането при изготвянето на доклада и отличното екипно взаимодействие.

Предстои до края на декември докладът за самооценка да бъде одобрен от областния управител и представен пред служителите и заинтересованите страни.

В първите дни на новата година ще бъде сформирана работна група, която на база на препоръките от доклада да подготви проект на план за подобрения. Той трябва да бъде готов и утвърден до средата на март 2022 г. и да се изпълнява в следващите две години.

Целта на прилагането на инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка (CAF) е да продължи усъвършенстването на дейностите, организацията и функциите на администрацията и повишаването на ефикасността и ефективността й.

ГалерияПотърсете в сайта