Университетите с електронна главна книга от академичната 2022/2023 г.

Дата на публикуване: 06.07.2022 17:18

Университетите ще водят и съхраняват главната си книга в електронен вид от академичната 2023/2024 година. Това реши правителството с приетите промени в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Новото изискване ще допринесе за оптимизиране и по- добро регулиране на процеса.

Към съдържанието на основните документи на висшите училища се включва нова информация, съответстваща на вече приети промени в нормативни актове. Студентите, които ще придобият образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ след получена образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по...“ или „специалист по...“, ще получават диплома с данни за предходното висше образование. Ще бъдат вписани професионалното направление, специалността, образователно-квалификационната степен, кредитите, държавата, в която е издадена дипломата, наименование и местонахождение на висшето училище.

В Европейското дипломно приложение вече ще се посочва, че трите степени на виеше образование „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ съответстват на нива 6, 7 и 8 от Европейската квалификационна рамка. В него ще се включват и резултатите от обучението, изразени в кредити. Конкретна информация за достъпа до регулирана професия също ще влиза в Европейското дипломно приложение, което ще улесни работодателите при наемането на кадри. Отпада изискването за вписване на бащино име.

Преди издаването на диплома висшето училище представя в МОН данни за студентите, както и доказателства, че са завършили обучението си.

В досегашната нормативна уредба липсваше регламент за преиздаването на дипломи с установени технически грешки. След промените при. установяване на технически грешки в издадената диплома ще се издава нова по ред, определен в правилника на висшето училище. Издадената с технически грешки диплома ще се унищожава, което ще се документира с протокол от висшето училище.

Потърсете в сайта