Правителството прие решение за одобряване на „Програма за финансиране на многопрофилни болници за активно лечение със системно значение за регионите“ и за възлагане на изпълнението й на „Българска банка за развитие” ЕАД

Дата на публикуване: 28.07.2022 18:45

Българската банка за развитие (ББР/Банката), с едноличен собственик на капитала – държавата чрез министъра на иновациите и растежа, има за приоритет финансиране и рефинансиране, консултиране и подпомагане с други мерки на малки и средни предприятия, но също така осъществява и финансови сделки в рамките на предмета си на дейност по конкретно възложени й от правителството на Република България програми. При осъществяване на своята дейност Банката се придържа към стратегията за дейността на ББР, приета от Министерски съвет по реда на Закона за Българската банка за развитие.

В актуализираната Стратегия за дейността на „Българска банка за развитие“ ЕАД 2021-2023 е предвидено Банката, в допълнение към основната си мисия за подкрепа на малки и средни предприятия, да подпомага с мостово финансиране социално критични дейности, като здравеопазване, образование, наука и др. С решения и възложени мандати от правителството Банката ще разработва и прилага продукти и програми за финансиране на системно значими организации в тези области, като предоставя кредитиране или гаранционна подкрепа срещу ангажимент за реализация на реформи и, съответно, финансово оздравяване на организациите.

Първата такава програма е приетата от правителството „Програма за финансиране на многопрофилни болници за активно лечение със системно значение за регионите“, която предвижда възможност за предоставяне от ББР на целево, дългосрочно финансиране на държавни, системно значими многопрофилни болници за активно лечение, които имат разкрити „Спешни отделения“ („Болници със системно значение за регионите“ или в краткост по-долу „болниците“) и отговарят на определени, посочени в Програмата условия. Програмата ще подпомага както болници от системно значение, които изпитват затруднения за погасяване на просрочени задължения, така и финансово стабилни и кредитоспособни болници, за извършването на рентабилни инвестиции в подобрение на инфраструктурата и медицинското оборудване. ББР ще предоставя инвестиционно и/или оборотно финансиране до 5 млн. лева за срок до 120 месеца с възможност за гратисен период и максимален лихвен процент в размер на 3 месечен Euribor + надбавка до 6,5 % (650 б.т.) годишно, срещу обезпечение по реда на Закона за особените залози или Закона за договорите за финансово обезпечение.

Потърсете в сайта