Междуведомствена комисия за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях

Дата на публикуване: 29.06.2020 16:09

Основание за създаване:
В изпълнение на изискванията на чл. 138 а, ал. 3, чл. 141 б от Закона за водите, чл. 64 ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и необходимостта от проверка изпълнението на предписанията от обследването на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и потенциално опасните водни обекти на територията на област Ловеч, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията.


Състав:

Председател: Илиян Тодоров -  заместник областен управител на област Ловеч

Членове:

 1. Василка Христова – гл. експерт ОМП в Областна администрация Ловеч;
 2. инж. Емил Димитров – гл. инспектор регионален отдел „Северозападна България“ ДАМТН;
 3. инж. Красимир Панков – инспектор ЗН от група ПКПД в РДПБЗН – Ловеч;
 4. инж. Румен Зарев – гл. експерт в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен;
 5. инж. Соня Илиева – инженер ХМС в „Напоителни системи“ ЕАД – Плевен;
 6. инж. Илко Салков – ръководител на регионално звено гр. Велико Търново, ДП „УСЯ“;
 7. инж. Вътослава Найденова – гл. експерт в РИОСВ Плевен;
 8. Представител на общината – собственик на водните обекти.

 Резервни членове: 

 1. Росица Денчева – гл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация – Ловеч;
 2. инж. Иван Иванов – гл. експерт в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен;
 3. Светослав Димитров – инспектор регионален отдел „Северозападна България“ ДАМТН;
 4. инж. Радомир Радев – ст. инспектор в група ПКПД в РД „ПБЗН“ – Ловеч;
 5. инж. Йордан Камбуров – експерт, хидроинженер в регионално звено гр. Велико Търново, ДП „УСЯ“;
 6. инж. Ангел Петров - експерт, инженер в регионално звено гр. Велико Търново, ДП „УСЯ“.

 

Задачи:

 1. Комисията да класифицира язовирите по степен на потенциална опасност на основание чл. 141 б от Закона за водите, по критериите определени в Приложение № 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол на техническото им състояние.
 2. Комисията да извърши контролна проверка на язовирите и съоръженията към тях.
 3. Да обследва техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти, съгласно утвърдения списък и провери изпълнението на предписанията от последните проверки.
 4. Да проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в отточните дерета на язовирите.
 5. На собствениците на водностопански обекти, неизпълнили предписанията от предните проверки да се съставят актове за административни нарушения, в съответствие с предоставените правомощия на членовете на комисията.
 6. За осъществяване на проверките комисията в срок до 15.07.2020 г. да подготви график за провеждането им и определи реда за работа.
 7. След извършване на проверките да се подготвят и изпратят на собствениците констативните протоколи с резултатите от проверката и протоколът за състоянието на язовирите.
 8. Да се представи доклад за резултатите от дейността на комисията.
 9. Разходите по извършване на проверките да се сведе до знанието на ръководителите на членовете на комисията и кметовете на общини.
Документи:
График за работата на междуведомствената комисия за проверка на класифицираните I и II степен на потенциална опасност язовири в Област Ловеч през м. септември 2020 г.

Потърсете в сайта