Обществени поръчки по чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Дата на публикуване: 20.02.2015 16:36
  1. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на  обучение на  тема „Ефективна служебна кореспонденция на английски език“ за служители от Областна администрация Ловеч“ по проект "Модерна и компетентна областна администрация" по Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Потърсете в сайта