Правомощия на областния управител

Дата на публикуване: 26.01.2022 11:35
Правомощия на областния управител

Чл. 7. (Устройствен правилник на областните администрации, Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Областният управител:

 1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.) осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на стратегии и програми, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 3. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване на инвестициите правомощия;
 4. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:

а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;

б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;

 1. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 2. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 3. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 4. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;
 5. провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 6. ръководи областния съвет за развитие;
 7. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.)
 8. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.)
 9. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2020 г.) участва в регионалния съвет за развитие при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие;
 10. отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България на територията на областта;
 11. осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 12. ръководи областния съвет по сигурност;
 13. осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;
 14. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при упражняването на нормативно предоставените му правомощия;
 15. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 16. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)
 17. утвърждава областните транспортни схеми;
 18. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 19. утвърждава длъжностното разписание на областната администрация и длъжностните характеристики на длъжностите, които са му непосредствено подчинени, и на главния секретар;
 20. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 21. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 22. осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 23. командирова, при изрично упълномощаване, със заповед заместник областните управители в страната и в чужбина;
 24. командирова със заповед държавните служители и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 25. утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 26. утвърждава вътрешните правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител, съответстващи на спецификата и особеностите на дейността на областната администрация;
 27. осигурява разработването и внедряването на административна информационна система (АИС) в областната администрация;
 28. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет;
 29. създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) При осъществяването на своите правомощия областният управител може да създава обществени съвети и комисии като консултативни звена, както и работни групи за решаване на конкретни задачи.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.) Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

 


 1. Правомощия на областния управител - Текуща страница
 2. Приемни дни за граждани на областния управител

Потърсете в сайта