Инфраструктура и комуникации

Дата на публикуване: 09.06.2010 11:50
Инфраструктура и комуникации


Пътна мрежа:
Област – Ловеч има добре развита пътна мрежа с обща дължина 1333 км, която се разделя по дължина както следва:
Пътища І клас – 105 км
Пътища ІІ клас – 78 км
Пътища ІІІ клас – 547 км
Местни пътища – 603 км

Ж. П. Мрежата е представена от два второстепенни ж. П. Участъка – Троян – Левски и Златна Панега – Червен бряг, които имат локално значение.

Телекомуникационна мрежа: Напълно са автоматизирани селищните и междуселищните телефонни връзки. Изградена е и вече функционира цифрова телефонна централа в гр. Ловеч.
В областта има покритие на мрежите на “Мобилтел” “Мобиком”

Водопроводна и канализационна мрежа:Областта има добре изградена водопроводна мрежа. Преобладават речните водохващания и в период на маловодие в някои селища се въвежда режим на водоподаване.
Има изградена канализационна мрежа в градовете: Ловеч, Троян, Летница и Угърчин. Строи се пречиствателна станция за отпадни води в гр. Троян.

Газопреносна мрежа:
Изградена е газопреносна мрежа до и на територията на гр. Ловеч. Газоразпределителната мрежа е около 26000 л. м. Основните промишлени и обществено-административни сгради в града са газифицирани. Предстои и битова газификация. Предстояща е газификацията на гр. Троян.

Потърсете в сайта