НАСОКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2010 Г.

Дата на публикуване: 15.06.2010 11:06
    Корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава”.
    Борбата с нея е непрекъснат процес и, очевидно е, трябва да започва още при назначаването на служителите, тоест още с обявяването на свободните позиции, след което:
- да се провеждат конкурси за длъжности, заемани по служебно правоотношение, съгласно изискванията на Наредбата за провеждане на конкурси на държавните служители.
- подбор по предварително ясно регламентирани критерии
- кандидатите да не са в пряка йерархическа връзка с ръководството
- сключване на трудови договори със срок за изпитване в полза на работодателя за лицата по трудово правоотношение, а за лицата по служебно – съгласно Закона за държавния служител.
    В хода на трудовия процес да се спазват приетите във всички структури на администрацията правила. В това число и поощряване взискателността при контрола, като един от критериите за индивидуална оценка на кадрите, антикорупционно обучение на кадрите, стриктно съблюдаване на утвърдените вече навсякъде, както е видно от изпратените от вас материали антикорпуционни процедури - спазване на ЗОП, създаване и функциониране на Постояннодействащи комисии за разглеждане на оферти, осигуряване на прозрачност в дейността на съответната администрация чрез регламентиране на основните дейности, отговорните лица, сроковете за изпълнение и цени на извършваните услуги, поддържане на интернет-страниците. Важно е да продължи работата по сигнали за корупция, постъпили чрез пощенските кутии, в административно гише, по телефона или директно в обществения съвет
    Поведението на всички ни при получаване на сигнал за корупция трябва да бъде адекватно, незабавно да се направи проверка и да се вземат мерки за предотвратяването на практиката не само в конкретния случай, а строга проверка в цялата институция, след което да се даде гласност при доказани случаи, както и да се информира обществеността чрез медиите за взетите мерки. Само така ще спечелим доверието на хората, което – очевидно е, е силно разклатено.
    Общественото мнение е важен индикатор за ефективността на институциите и мощно средство за контрол на дейността им по противодействие на престъпността и корупцията и по гарантиране личната сигурност на гражданите. Така че една от целите, която, струва ми се е нормално да си поставим за тази година, е именно да спечелим с работата си на наша страна хората, да спечелим доверието им, за което е необходимо популяризиране на дейността на Обществения съвет в цялата област, а това без медиите няма как да стане, те са не само гарант, но и мост между нас и хората. Необходимо е в бъдеще да се отделя по-голямо внимание за популяризиране дейността на Обществения съвет, като членовете на ръководството и на координационния екип ще участват по-активно в обществени форуми, мероприятия и пресконференции по проблемите, свързани с превенцията на престъпността. Това е причината и да поканим да се присъедини към областния съвет собственика и редактор на сайта „Ловеч днес”.

ПРИОРИТЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2010 г.:
- Продължаване на прилагането на програмите за превенция на престъпленията и противодействие на корупцията от всички представени в съвета институции . 
- Иницииране на подходящи форми за сътрудничество на гражданите с правозащитните органи - доброволни граждански сдружения за съдействие на полицията, местни комисии да обществен ред и сигурност и др.
- Популяризиране дейността на  съвета сред обществеността, с оглед привличане и ангажиране на нови граждански структури в дейността му и подобряване резултатността при превенцията на престъпността и корупцията.
- Да се обърне особено внимание на въпроса за участието на служители и упълномощени лица в дейности, при които може да се упражни корупционен натиск, както и да се осуети възможността за конфликт на интереси
- съблюдаване на всички вътрешно-нормативни документи за борба с корупцията.
- ежеседмично отваряне на кутията за сигнали за корупция и предложения и своевременно реагиране
- ПРОВЕЖДАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – това може да стане със и без повод, може да се провежда месечно, на тримесечие, няма правило, важното е хората да бъдат допускани, за да се запознаят на място с работния процес и с хората, които го осъществяват, за да няма спекулации и съмнения.
- В Инспекцията по труда планират увеличаване броя на съвместните проверки с други контролни органи.
- От 1 юли ще бъдат оборудвани с технически средства за видеонаблюдение помещенията за провеждане на теоретични изпити и МПС-тата, с които ще се провеждат практическите изпити за придобиване на шофьорска книжка.
- Антикорупционните мерки с потенциал на развитие са провеждането на кампании за подобряване информираността на гражданите за условията и изискванията за предоставяне на административни услуги, да се използва информацията за измерване на удовлетвореността на гражданите, да се използва принципът на ротацияна служителите, чувствителни към корупционен натиск, обучение, актуализация на длъжностните характеристики, публичност на резултатите от търговете, конкурсите и обществените поръчки.


  1. НАСОКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ 2010 Г. - Текуща страница
  2. Отчети
  3. Правила за дейността

Потърсете в сайта