ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА до 2014 г. вкл.

Дата на публикуване: 02.02.2015 16:15
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - "Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет"

Вътрешни правила за обществените поръчки
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по проект №А10-13-50/20-02-2012 г. "Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”
Обявление за обществена поръчка „Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по проект №А10-13-50/20-02-2012 г. "Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”
Образец № 1 - СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Образец № 2 - АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
Образец № 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ
Образец № 4а - ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за обществените поръчки; Образец № 4б - ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Образец № 5а - ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки; Образец № 5б - ДЕКЛАРАЦИЯ за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Образец № 6 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Образец № 7 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Образец № 8 - ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител
Образец № 9 - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Образец № 10 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Образец № 11 - СПРАВКА за общия оборот за последните 3 /три/ години – 2009, 2010, 2011 г.
Образец № 12 - СПИСЪК на основните договори за извършени дейности с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка, през последните 3 /три/ години  - до датата на подаване на офертата
Образец № 13 - СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ЕКСПЕРТИ, АНГАЖИРАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Образец № 14 - АВТОБИОГРАФИЯ
Образец № 15 - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Образец № 16 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № 17 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Образец № 18 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ  НА ОБЕКТА НА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по проект №А10-13-50/20-02-2012 г. "Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”
Приложение 1 - Техническа спецификация
Проект на ДОГОВОР
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „Анализи, проучвания, оценки, консултации и обучения, свързани с координирането и прилагането на политики на общинско и областно ниво по проект № A10-13-50/20.02.2012 „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“
Обявление за обществена поръчка „Анализи, проучвания, оценки, консултации и обучения, свързани с координирането и прилагането на политики на общинско и областно ниво по проект №A10-13-50/20.02.2012 „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“
Документация за участие в открита процедура с предмет: „Анализи, проучвания, оценки, консултации и обучения, свързани с координирането и прилагането на политики на общинско и областно ниво по проект № A10-13-50/20.02.2012 „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“
СЪОБЩЕНИЯ:
  • Отварянето на ценовите оферти по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности за информация и публичност и логистично обезпечаване на предвидените обучения и прояви на консултиране на политики със заинтересованите страни по проект №А10-13-50/20-02-2012 г. "Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет” ще бъде на 06.07.2012 г. в 10:00 ч., в зала 101 на Областна администрация Ловеч.
  • На 10 юли в 10 ч. в зала 101 на Областна администрация ще бъдат отворени постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет „Анализи, проучвания, оценки, консултации и обучения, свързани с координирането и прилагането на политики на общинско и областно ниво по проект № А 10-13-50/20.02.2012 г. във връзка с изпълнение на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”, който се реализира по ОП „Административен капацитет”.
    Прогнозната стойност на поръчката е 353 800 лв с ДДС, а периодът за изпълнение на проекта 18 месеца. Областна администрация Ловеч е бенефициент, а  общините Ловеч, Тетевен, Троян са партньори. Останалите общини са целеви групи.
    Общата цел е постигне на интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво. 
  • Ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Анализи, проучвания, оценки, консултации и обучения, свързани с координирането и прилагането на политики на общинско и областно ниво по проект № A10-13-50/20.02.2012 „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“,  ще бъдат отворени на 29.08.2012 г., 15,30 часа в зала №101 на Областна администрация Ловеч, ул. „Търговска“ №43.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ПЪТ ІІІ-305

СЪОБЩЕНИЯ:

  • Разглеждането и оценката на постъпилите оферти за участие в изпълнение на поръчка с предмет "Строителство-укрепване на път ІІІ-305 "Боаза-Гложене" от км 55+626 до км 55+700 за преодоляване на последици от свлачище през 2012 г., чрез изграждане на подпорна стена от габиони" ще се извърши от комисия на 02.04.2013 г. от 10:00 ч., в сградата на Областна администрация Ловеч на ул. "Търговска" №43.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Строителство - Ремонт на покрив на сграда с идентификатор № 43952.505.67.1 (Корпус – 1) със застроена площ 1110 кв. м, находяща се на ул.”Хан Кубрат”№ 10, гр. Ловеч"

СЪОБЩЕНИЯ:

  • Разглеждането и оценката на постъпилите оферти за участие в изпълнение на поръчка с предмет "Строителство - Ремонт на покрив на сграда с идентификатор № 43952.505.67.1 (Корпус – 1) със застроена площ 1110 кв. м, находяща се на ул. „Хан Кубрат” № 10, гр. Ловеч" ще се извърши от комисия на 10.04.2013 г. от 11:00 ч., в сградата на Областна администрация Ловеч на ул. "Търговска" №43.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: Доставка на гориво (бензин А95Н, бензин A98Н и дизелово гориво) за нуждите на Областна администрация Ловеч чрез карти за безналично плащане.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: "Изготвяне на последваща оценка на Областна стратегия за развитие на област Ловеч 2007 - 2013 г."

Потърсете в сайта