Формуляри и образци

Дата на публикуване: 09.09.2010 17:21
 Справки, удостоверения и преписи

Заявление за издаване удостоверение, че имотът не е актуван като държавен

Заявление за издаване заверено копие на акт за държавна собственост

Заявление за издаване заверено копие на договор

Заявление за издаване заверено копие на заповед

Заявление за издаване заверено копие на други документи

 Актуване и деактуване на имоти държавна собственост

Заявление за актуализация на акт за държавна собственост

Заявление за съставяне на акт за държавна собственост

Заявление за деактуване на имот по акт за държавна собственост – за юридическо лице

Заявление за деактуване на имот по акт за държавна собственост – за физическо лице

 Разпореждане и управление с имоти държавна собственост

Декларация за гражданско и имотно състояние

Заявление за продажба на държавна земя при реализирано право на строеж

Заявление за продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи

Заявление за прекратяване на съсобственост чрез делба или чрез изкупуване

Заявление за замяна на имоти частна държавна собственост с недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица

Декларация за имотно, гражданско и семейно състояние

Заявление за учредяване право на строеж или допълнително право на строеж - за надстрояване и пристрояване при вече учредено право

 Достъп до информация

Заявление за достъп до информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от областна администрация Ловеч

 Обезщетяване на репресирани

Искане съгласно Приложение към чл. 4, ал. 1 от Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Декларация по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

 Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Молба за финансова компенсация

Потърсете в сайта