Проект по ОПАК - Модерна и компетентна областна администрация

Дата на публикуване: 05.02.2015 18:06


Областна администрация Ловеч е бенефициент по договор № А 13-22-59/29.12.2014г. – „Модерна и компетентна областна администрация“.

Максималната обща сума на проекта, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз

чрез Европейския социален фонд, е в размер на 32 397,77 лева.

Продължителността на проекта е 9 месеца.

Целите на проекта са:

        Подобряване на управленските умения, стратегическото планиране и организационно развитие на Областна администрация Ловеч;
        Постигане на по-ефективни вътрешни комуникации и връзки с обществеността;
        Повишаване на чуждоезиковата подготовка на служителите, съобразно специфичните им потребности.
   
Основни дейности по Проекта:

    Дейност 1: Управление на проекта

    Дейност 2: Специализирано обучение към Института по публична администрация

        Ще бъдат проведени следните обучения:
        Електронно управление (базов курс) - 20 служители;
        Комуникативни умения на немски език (базов курс) - 1 служител;
        Облачни услуги - иновативен подход за електронно управление - 1 служител;
        Немска граматика - 1 служител;
        Презентационни умения на английски език - 1 служител.
   
    Дейност 3: Специализирано чуждоезиково обучение по английски език на групи, според нивото на владеене - 22 служители

    Дейност 4: Провеждане на обучение по ключови компетентности на тема "Устойчиво развитие" - 12 служители

    Темата е разделена на 4 модула:
        Устойчивост в организацията;
        Екоиновации и ресурсна ефективност;
        Изменение на климата и нисковъглеродна икономика;
        Зелен активизъм и консенсус за устойчиво развитие.

    Дейност 5: Информация и публичност    
    - 2 пресконференции;
    - публикации в пресата;
    - разработени 100 рекламни брошури;
    - изработване на банер;
    - 60 бележника и 60 химикалки с логото на ОПАК и ЕС;
    - 60 папки формат А4;
    - публикуване на информация в сайта на Областна администрация Ловеч.

         *********************************************************************

        Документи:
  1. ПОКАНА - Начална пресконференция 05.02.2015 г.
  2. ПРОГРАМА - Начална пресконференция 05.02.2015 г.
  3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ - Начална пресконференция 05.02.2015 г.
  4. ПОКАНА за представяне на оферта за провеждане на обучение на тема „Устойчиво развитие” 04.05.2015 г.
  5. ПОКАНА - Заключителна пресконференция 17.09.2015 г.
  6. ПРОГРАМА - Заключителна пресконференция 17.09.2015 г.

Потърсете в сайта