Областен съвет за хората с увреждания

Дата на публикуване: 21.02.2023 16:00
На основание чл. 19, ал. 3 от Закона за хората с увреждания, областният съвет съдейства и подпомага Областния управител на област Ловеч при осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.
 

Състав:

Председател: инж. Светослав Славчев – областен управител на област Ловеч
Секретар: Дора Ангелова Стоянова – главен юрисконсулт
Членове:

 

 1. Стела Любомирова –  началник отдел  „ОКСМД“ в Община Луковит
 2. Симона Фертова – старши специалист „Образование, социални програми и проекти и кохезионни политики“ в Община Априлци
 3. Николай Йотов Динов – главен специалист „Социални дейности и заетост“ в Община Тетевен
 4. Марияна Николаева Николова – началник отдел „Социална и здравна политика“ в Община Троян
 5. Диана Василева Маринова – гл. експерт „Социална политика“ в Община Ябланица
 6. Катя Маринова Колева-Михайлова – главен експерт „Медико-социални дейности“, отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в Община Ловеч
 7. Денислава Емилова Атева – младши експерт „Заетост и социално включване“ в Община Летница
 8. Йоана Стоянова Мараченска – специалист „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Угърчин
 9. Снежанка Радоева Алексиева – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Ловеч
 10. Д-р Росица Милчева – Директор РЗИ – Ловеч
 11. Христо Христов – директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Тетевен
 12. Айсел Асанова Абдурманова – младши експерт в Дирекция „Бюро по труда“ – Луковит
 13. инж. Пенка Николова – директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Ловеч
 14. Станислав Денчев Стоянов – началник отдел „Посреднически услуги“ в Дирекция „Бюро по труда“ – Ловеч
 15. Зюлейха Мустафова Терзиева – регионален представител на Комисия за защита от дискриминацията - Ловеч
 16. Цветанка Иванова Александрова – началник сектор „ПМКК“ в Дирекция „Регионална  служба по заетостта“ – Ловеч
 17. Татяна Петкова Тодорова – представител на Търговско-промишлена и земеделска палата - Ловеч
 18. Десислава Аврамова – член на Сдружение „Закрила – Ловеч“
 19. Стела Стоянова – методически ръководител на Сдружение „Граждански инициативи   – Ловеч“.
 20. Иван Лазаров – Председател на областната организация на Съюза на инвалидите в България
 21. Цветанка Михайлова – Председател на ТО на Съюза на слепите в град Ловеч.
 22. Валентина Кирилова – регионален секретар на СРС на КТ „Подкрепа“ – Ловеч.

Документи:
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.02.2023 г.

Доклад за дейността през 2022 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 17.03.2022 г.


Доклад за дейността през 2021 г.

Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 02.08.2021 г.


Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 22.12.2020 г.


Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за хората с увреждания /ОСХУ/


Доклад за дейността през 2020 г.

Доклад за дейността през 2019 г.


ПРОТОКОЛ № 1 / 03.09.2019 г.

Заповед № РД-07-120/31.07.2019 г. на Областен управител на област Ловеч за определяне на Областен съвет за хората с увреждания
 

 

 


Наименование Брой тегления
ДОКЛАД на ОСХУ за 2022.pdf 166 Изтегли документ с име "ДОКЛАД на ОСХУ за 2022.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание на ОСХУ 02 2023.pdf 147 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание на ОСХУ 02 2023.pdf"
ДОКЛАД на ОСХУ за 2021.pdf 161 Изтегли документ с име "ДОКЛАД на ОСХУ за 2021.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание проведено на 17-03-2022 г.pdf 1060 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание проведено на 17-03-2022 г.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 02.08.2021 г..pdf 1647 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 02.08.2021 г..pdf"
ДОКЛАД на ОСХУ за 2020.pdf 1172 Изтегли документ с име "ДОКЛАД на ОСХУ за 2020.pdf"
Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за хората с увреждания 2056 Изтегли документ с име "Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за хората с увреждания"
Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 22.12.2020 г. 1449 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание, проведено на 22.12.2020 г."
 1. Областен съвет за хората с увреждания - Текуща страница
 2. Постоянна Комисия по туризъм към Областен съвет за развитие на област Ловеч
 3. Областна комисия \"Военни паметници\"
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 9. Епизоотична комисия
 10. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 11. Областен съвет за развитие
 12. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 13. Областен младежки съвет - Ловеч
 14. Регионален съвет за развитие на СЗР
 15. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 16. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 17. Областна комисия по транспорт
 18. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 19. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 20. Областен експертен съвет по устройство на територията
 21. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 22. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта