Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч

Дата на публикуване: 22.08.2023 10:55

Основание за създаване:

На основание чл. 14, ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите интеграционни въпроси към Министерски съвет и съгласно чл. 4, ал. 1 от Правила за организацията и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси на област Ловеч

Състав:

Председател: Нели Читинова - заместник областен управител на област Ловеч
Секретар: Христо Троански - главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Членове:

 1. Симона Фертова – старши специалист ОСППКП в община Априлци
 2. Ирина Проданова – старши експерт ППЕ в община Летница
 3. Дарина Топалова – главен експерт ОИПО в община Ловеч
 4. инж. Надя Рабаджиева – началник отдел ППОП в община Луковит
 5. Камелия Кънчева – началник на отдел ХДСТ в община Тетевен
 6. Валентина Петкова – главен експерт СЗП в община Троян
 7. Деница Екова – младши експерт в отдел ОК в община Угърчин
 8. Диана Маринова – главен експерт СП в община Ябланица
 9. Светла Христова – старши експерт в РУО на МОН Ловеч
 10. Цветозария Гатева – началник отдел „Статистически изследвания“ – Ловеч
 11. Цветанка Александрова – началник отдел УЗ към ДРСЗ Ловеч
 12. д-р Дарина Дочева – директор дирекция НЗБ на РЗИ Ловеч
 13. Снежанка Алексиева – директор на РДСП Ловеч
 14. инж. Радослав Илиев – директор дирекция КПД в РИОСВ Плевен
 15. инж. Иван Петков – старши инспектор в РДНСК – Ловеч
 16. Николай Недялков – полицейски инспектор сектор ООРТП при ОДМВР Ловеч
 17. инж. Димитър Николов – директор на дирекция АПФСДЧР в ОД „Земеделие“ – Ловеч
 18. Зюлейха Терзиева – регионален представител на КЗД
 19. Цветозара Теодосиева – зам. директор на НУ „инж. Георги Иванов Вълков“ – Луковит
 20. Бранимира Павлова - представител на дневен център за лица с увреждания гр. Тетевен

Основни задачи:

 1. Да осъществява координацията между държавните органи, органите на местната администрация и местното самоуправление и юридически лица с нестопанска цел за провеждане на държавната политика по етнически и интеграционни въпроси.
 2. Да осъществява координация при разработване, одобряване и изпълнение на стратегии, изготвяне на анализи, доклади, информации и други документи по етническите и интеграционните въпроси.
Документи:
Протокол от заседанието, проведено на 23.02.2023 г.
Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2022 г.
Областен годишен мониторингов доклад за интеграция на ромите за 2022 г.

Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

Заповед № РД-07-123 от 01.09.2021 г. за определяне на Областен оперативен екип във връзка с изготвянето на Областната стратегия и координиране на изготвянето на общинските планове за действие

Протокол от заседанието, проведено на 10.06.2021 г.

Протокол от неприсъствено заседание 19 февруари 2021 г. 

Годишен мониторингов доклад за 2020 г.
Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2020 г.

Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2019 г.

Областен мониторингов доклад за 2019 г. за изпълнение на НСИР
Протокол от заседанието, проведено на 24.02.2020 г.
Протокол от заседанието, проведено на 26.02.2019 г.
Областен мониторингов доклад за 2018 г. за изпълнение на НСИР
 
Доклад за дейността на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч през 2018 г. 
Правила за организацията и дейността на Областен съвет за  сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) на област Ловеч
Протокол от заседанието, проведено на 26.03.2018 г.

Наименование Брой тегления
Доклад за дейността на ОССЕИВ 2022 Г.pdf 242 Изтегли документ с име "Доклад за дейността на ОССЕИВ 2022 Г.pdf"
Мониторингов доклад за 2022 г.pdf 238 Изтегли документ с име "Мониторингов доклад за 2022 г.pdf"
Протокол ОССЕИВ 23.02.2023.pdf 219 Изтегли документ с име "Протокол ОССЕИВ 23.02.2023.pdf"
Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030.pdf 1140 Изтегли документ с име "Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030.pdf"
Заповед ОССЕИВ звено стратегия.pdf 1641 Изтегли документ с име "Заповед ОССЕИВ звено стратегия.pdf"
protokol-10-06-2021.pdf 1481 Изтегли документ с име "protokol-10-06-2021.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание 19 февруари 2021 г. .pdf 1335 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание 19 февруари 2021 г. .pdf"
Областен доклад за 2020 област Ловеч.pdf 1297 Изтегли документ с име "Областен доклад за 2020 област Ловеч.pdf"
Доклад за дейността на ОССЕИВ 2020 Г.pdf 1276 Изтегли документ с име "Доклад за дейността на ОССЕИВ 2020 Г.pdf"
 1. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч - Текуща страница
 2. Постоянна Комисия по туризъм към Областен съвет за развитие на област Ловеч
 3. Областна комисия \"Военни паметници\"
 4. Областен съвет за хората с увреждания
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 9. Епизоотична комисия
 10. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 11. Областен съвет за развитие
 12. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 13. Областен младежки съвет - Ловеч
 14. Регионален съвет за развитие на СЗР
 15. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 16. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 17. Областна комисия по транспорт
 18. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 19. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 20. Областен експертен съвет по устройство на територията
 21. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 22. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта