Областна комисия по енергийна ефективност

Дата на публикуване: 16.02.2022 08:55
Основание за създаване:
Чл. 8 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 12, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност, на основание чл. 32 ал.1 от Закона за администрацията

Състав:
Председател: инж. Светослав Славчев - областен управител на област Ловеч
Заместник председател: Милко Недялков - заместник областен управител на област Ловеч
 Секретар: Нели Митева - директор дирекция АКРРДС в ОА Ловеч
 Членове:
 1. Петя Николова-Мичева - главен специалист "Човешки ресурси" и главен специалист "Програми и проекти" в Община Априлци
 2. Ирина Проданова – старши експерт в Община Летница
 3. Инж. Михаил Вълчев – главен експерт ЛИЕЕ в Община Ловеч
 4. Надя Рабаджиева – началник отдел „Проектиране, програмиране и обществени поръчки“ в Община Луковит
 5. Лора Вълкова – младши експерт ЕП Община Тетевен
 6. Инж. Мария Василева – главен експерт „Високо строителство“ в Община Троян
 7. Дияна Катърска – началник отдел „Устройство на територията, техническа инфраструктура, екология и чистота” (УТТИЕЧ) в Община Угърчин
 8. Венцислав Ватков – главен експерт „ЕППТ“ в Община Ябланица
 9. Румен Тодоров – заместник ръководител направление регион Ловеч – Враца  „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
 10. Георги Николов – главен инженер „Месокомбинат Ловеч“ Ад
 11. Инж. Ивелина Радевска – началник на РДНСК Ловеч
 12. Християн Христов – специалист в ОА Ловеч
  Основни задачи:
Да координира дейностите по изготвяне и изпълнението на планове и програми за енергийна ефективност.
Осигурява провеждането на политиката за насърчаване производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници, както и производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, на територията на област Ловеч.

  Документи:

Доклад за дейността на Областна комисия по енергийна ефективност през 2021 г.
Протокол от Неприсъствено Заседание на Областната комисия по енергийна ефективност, проведено на 26.02.2021 г.

Доклад за дейността на Областна комисия по енергийна ефективност през 2020 г.

Протокол от Заседание на Областната комисия по енергийна ефективност, проведено на 20.02.2020 г.

Доклад за дейността на Областна комисия по енергийна ефективност през 2019 г.
Протокол от Заседание на Областната комисия по енергийна ефективност, проведено на 28.02.2019 г.

Доклад за дейността на Областна комисия по енергийна ефективност през 2018 г.

Протокол от Заседание на Областната комисия по енергийна ефективност, проведено на 09.05.2018 г.

Доклад за дейността на Областна комисия по енергийна ефективност през 2017 г.


Наименование Брой тегления
Доклад Областна комисия ЕЕ 2021.pdf 194 Изтегли документ с име "Доклад Областна комисия ЕЕ 2021.pdf"
Протокол от неприсъствено заседание на Обласна комисия по енерфийна ефективност 26.02.2021 г.doc 604 Изтегли документ с име "Протокол от неприсъствено заседание на Обласна комисия по енерфийна ефективност 26.02.2021 г.doc"
Доклад Областна комисия ЕЕ 2020 г.pdf 404 Изтегли документ с име "Доклад Областна комисия ЕЕ 2020 г.pdf"
 1. Областна комисия по енергийна ефективност - Текуща страница
 2. Областна комисия \"Военни паметници\"
 3. Областен съвет за хората с увреждания
 4. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 5. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 6. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 7. Областен съвет по условия на труд
 8. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 9. Епизоотична комисия
 10. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 11. Областен съвет за развитие
 12. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 13. Областен младежки съвет - Ловеч
 14. Регионален съвет за развитие на СЗР
 15. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 16. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 17. Областна комисия по транспорт
 18. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 19. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 20. Областен експертен съвет по устройство на територията
 21. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана

Потърсете в сайта