Областна комисия по транспорт

Дата на публикуване: 13.06.2023 17:30
Областната комисия по транспорт се назначава от областния управител на основание чл. 11, ал. 1 от наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, в сила от 29.03.2002 г., издадена от министерството на транспорта и съобщенията.
В състава на комисията се включват представители на: областната администрация, заинтересуваните общини, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", областните пътни управления и браншовите организации – Национална транспортна камара и Национален съюз на превозвачите.
Областният управител утвърждава областната транспортна схема.
Координацията на маршрутните разписания в областната транспортна схема се осъществява от комисията. Възникналите спорове между общините при разработването на схемата се решават от областния управител.
Областната транспортна схема включва всички междуселищни линии, свързващи пунктове от териториите на две или повече общини. Маршрутните разписания на линиите от областната транспортна схема се разработват от областната администрация.
Кметовете на общините правят мотивирано предложение до областните администрации за изменения и допълнения в маршрутните разписания на областните транспортни схеми, като прилагат проекти на нови маршрутни разписания. Всяко предложение за маршрутно разписание на междуселищна линия между общини в рамките на областта се окомплектова с писмено съгласие от всички общини със спирки по маршрута на линията.
Предложенията за промени в маршрутните разписания от областната транспортна схема се обсъждат в комисията, определена от областния управител.
Организацията и дейността на Областната комисия по транспорт се провежда според правилник, приет на заседание, проведено на 10.06.2011год..

Състав:
Председател: Нели Читинова - заместник областен управител на област Ловеч
Зам. председател: Нели Митева - директор на дирекция АКРРДС
Секретар: Христо Троански - главен експерт в дирекция АКРРДС, ОА Ловеч
Членове:
 1. Николай Недялков – началник сектор ПП към отдел ОП при ОДМВР гр. Ловеч
 2. Представител на РДАА гр. Плевен
 3. Радослав Рачев – главен експерт в отдел ИРД при ОПУ - Ловеч
 4. Стефан Балджиев – специалист ОРС в Община Априлци
 5. Асен Гонков – старши експерт в Община Летница
 6. Даниела Цанова – секретар на Община Ловеч
 7. Георги Георгиев – зам. кмет на Община Луковит
 8. Борис Врабевски – зам. кмет на Община Тетевен
 9. Христо Ангелов – главен експерт "Туризъм и транспорт" в Община Троян
 10. Калин Голийков – младши експерт "Бюджет и финансов контрол" в Община Угърчин
 11. Пламен Василев – зам. кмет на Община Ябланица
Задачи:
 1. Да обсъжда предложенията за промени в маршрутните разписания от областната и републиканската транспортни схеми, да осъществява координацията на маршрутните разписания в областната схема, като осигурява възможност за връзки на разписанията от областната транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт.
 2. За резултатите от всяко заседание на Комисията да се изготвя протокол, който да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Ловеч.
Документи:
Протокол от заседанието, проведено на 30.05.2023 г.
Протокол от заседанието, проведено на 27.03.2023 г.

Протокол от заседанието, проведено на 01.03.2023 г.
Доклад за дейността на Областна комисия по транспорт за 2022 г.
Протокол от заседанието, проведено на 08.12.2022 г.

Протокол от заседанието, проведено на 04.09.2022 г.

Областна транспортна схема (Списък на маршрутните разписания по общини) - 2021 г.

Протокол от заседанието, проведено на 05.10.2021 г.
Доклад за дейността на Областна комисия по транспорт за 2020 г.

Протокол от заседанието, проведено на 03.06.2020 г.

Протокол от заседанието, проведено на 25.02.2020 г.
Доклад за дейността на Областна комисия по транспорт през 2019 г.

Доклад за дейността на Областна комисия по транспорт през 2018 г.
Областна транспортна схема (Списък на маршрутните разписания по общини) - 2018 г.
Правилник за устройството и организацията на работа на Областната комисия по транспорт, Област Ловеч
Протокол от заседанието, проведено на 23.03.2018 г. 

Наименование Брой тегления
ПРОТОКОЛ № 3 от 30.05.2023 г. Комисия по Транспорт.pdf 130 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ № 3 от 30.05.2023 г. Комисия по Транспорт.pdf"
ПРОТОКОЛ № 2 от 27.03.2023 г. Комисия по Транспорт.pdf 136 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ № 2 от 27.03.2023 г. Комисия по Транспорт.pdf"
Д О К Л А Д Транспорт 2022.pdf 200 Изтегли документ с име "Д О К Л А Д Транспорт 2022.pdf"
ПРОТОКОЛ № 1 от 01.03.2023 г. Комисия по Транспорт.pdf 183 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ № 1 от 01.03.2023 г. Комисия по Транспорт.pdf"
ПРОТОКОЛ - 2 от 08-12-2022.pdf 305 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ - 2 от 08-12-2022.pdf"
ПРОТОКОЛ 04-09-2022 Комисия по Транспорт.pdf 813 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 04-09-2022 Комисия по Транспорт.pdf"
Областна транспортна схема 2021.pdf 1604 Изтегли документ с име "Областна транспортна схема 2021.pdf"
Областна транспортна схема 2021.pdf 1279 Изтегли документ с име "Областна транспортна схема 2021.pdf"
Протокол от заседанието, проведено на 05.10.2021 г..pdf 1506 Изтегли документ с име "Протокол от заседанието, проведено на 05.10.2021 г..pdf"
Д О К Л А Д Транспорт 2020.pdf 2044 Изтегли документ с име "Д О К Л А Д Транспорт 2020.pdf"
 1. Областна комисия по транспорт - Текуща страница
 2. Постоянна Комисия по туризъм към Областен съвет за развитие на област Ловеч
 3. Областна комисия \"Военни паметници\"
 4. Областен съвет за хората с увреждания
 5. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 6. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Областен съвет по условия на труд
 9. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 10. Епизоотична комисия
 11. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 12. Областен съвет за развитие
 13. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 14. Областен младежки съвет - Ловеч
 15. Регионален съвет за развитие на СЗР
 16. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 17. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 18. Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
 19. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 20. Областен експертен съвет по устройство на територията
 21. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 22. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта