Междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти

Дата на публикуване: 16.11.2012 00:00
Основание за създаване:
В изпълнение на изискванията на чл. 140, ал. 5, т. 1 от Закона за водите, чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия и необходимостта от проверка на проводимостта на речните легла на територията на област Ловеч, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията.

Състав:
Председател: Ваня Събчева - гл. секретар на Областна администрация Ловеч

Членове:
 1. Василка Христова – ст. експерт в Областна администрация – Ловеч;
 2. инж. Красимир Панков – инспектор ЗН/ИЗ/ в група ПКПД в РД „ПБЗН“ – Ловеч;
 3. Иван Иванов – гл. експерт в Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен;
 4. инж. Петър Петров – гл. експерт при Регионална дирекция по горите гр. Ловеч;
 5. Елица Стойчева – гл. експерт в дирекция КПД на РИОСВ Плевен;
 6. Представител на общината.

Резервни членове: 

 1. Ваня Иванова – директор дирекция АПОФУС в Областна администрация – Ловеч;
 2. Цветелин Павлов – гл. експерт в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен;
 3. инж. Радомир Радев – ст. инспектор, началник група ПКПД в РД „ПБЗН“ – Ловеч;
 4. Петя Петрова - гл. експерт в дирекция КПД на РИОСВ Плевен;
 5. инж. Катя Банчева - гл. експерт при Регионална дирекция по горите гр. Ловеч;
 6. инж. Петко Петков - гл. експерт при Регионална дирекция по горите гр. Ловеч;
 7. инж. Стоян Стоянов - гл. горски инспектор при Регионална дирекция по горите гр. Ловеч;
 8. инж. Теодор Пеев - гл. горски инспектор при Регионална дирекция по горите гр. Ловеч.
Задачи:
 1. Комисията да извърши контролна проверка на проводимостта на речните легла и състоянието на защитните диги;
 2. Да проконтролира наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла;

 3. Проверките да се извършат в периода 03.06.2021 г. до 17.06.2021 г. Комисията в срок до 28.05.2021 г. да подготви график за проверките и определи реда за работа.

 4. До 25.06.2021 г. да се подготви констативния протокол с резултатите от проверките и състоянието на речните корита и защитните диги.
 5. До 30.06.2021 г. да се представи докладът за резултатите от дейността на комисията.

Документи:
График за работата на междуведомствената комисия за проверка на  участъците от реките с нарушена проводимост в района на  БДДР-Плевен на територията на Област Ловеч през м. юни 2021 г.

Заповед № РД-07-52/20.05.2021 г. - Областен управител Ловеч назначава междуведомствена комисия за проверка на проводимостта на речните легла и състоянието на защитните диги, наличието на незаконни водовземания, подприщващи съоръжения, незаконни постройки, огради и складирани материали в речните легла на територията на област Ловеч


Констативен протокол за резултатите от проверките на състоянието на защитни съоръжения, както и проводимостта на критични речни участъци и отводящи дерета в област Ловеч през м. юни 2020 г.

Констативен протокол за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч през м. май 2019 г.


График за работата на междуведомствената комисия за проверка на състоянието на речните корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в област Ловеч през м. май 2019 г.

Заповед № РД-07-55/15.04.2019 г. - Областен управител Ловеч назначава междуведомствена комисия за проверка изпълнението на предписанията от обследването на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, потенциално опасните водни обекти и проводимостта на речните легла на територията на област Ловеч

График за работата на междуведомствената комисия за проверка на състоянието на речните  корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в област Ловеч през м. ноември 2018 г.
Заповед № РД-07-110/30.08.2018 г. - Областен управител Ловеч назначава междуведомствена комисия за проверка изпълнението на предписанията от обследването на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, потенциално опасните водни обекти и проводимостта на речните легла на територията на област Ловеч
Вътрешни правила за работа на междуведомствената комисия за проверка на проводимостта на речните корита и обследване на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти
ГРАФИК за работата на междуведомствената комисия за проверка на състоянието на речните  корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в област Ловеч през месец МАЙ 2017 г.
Заповед № РД-07-100/20.04.2017 г. - Областен управител Ловеч назначава междуведомствена комисия за проверка на състоянието на речните  корита, защитните съоръжения и потенциално опасните язовири в област Ловеч
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч - есен 2015
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч - 2015 г. - пролет
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч - 2014 г.- есен
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч - 2014 г. - пролет
Списък на потенциално опасните язовири на територията на област Ловеч за 2014 г.
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч -съгласно т.4 от Заповед РД-07-173 от 10.2013 г.
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч -съгласно т.4 от Заповед РД-07-58 от 04.2013 г.
Програма за планово почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2013 г.
Списък на потенциално опасните язовири в област Ловеч за 2012 г.
Доклад за резултатите от проверките на проводимостта на речните корита, състоянието на защитните диги и потенциално опасните язовири в област Ловеч (съгласно т.4 от Заповед Р-118/09.05.2012 г. на министър-председателя на Р. България)
Констативен протокол за резултатите от извършена проверка във връзка с чл. 138а и 140, ал. 5 от Закона за водите, в периода 09.10.2012 г. – 07.11.2012 г.
Заповед № РД-07-167/03.10.2012 г.

Наименование Брой тегления
График за проверка реки 06-2021.pdf 954 Изтегли документ с име "График за проверка реки 06-2021.pdf"
Заповед за Междуведомствена комисия за проверка на реки 2021.pdf 1489 Изтегли документ с име "Заповед за Междуведомствена комисия за проверка на реки 2021.pdf"
 1. хническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните водни обекти... - Текуща страница
 2. Постоянна Комисия по туризъм към Областен съвет за развитие на област Ловеч
 3. Областна комисия \"Военни паметници\"
 4. Областен съвет за хората с увреждания
 5. Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Ловеч
 6. Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
 7. Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
 8. Областен съвет по условия на труд
 9. Областен съвет за сигурност на област Ловеч
 10. Епизоотична комисия
 11. Областен съвет за тристранно сътрудничество
 12. Областен съвет за развитие
 13. Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
 14. Областен младежки съвет - Ловеч
 15. Регионален съвет за развитие на СЗР
 16. Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата
 17. Постоянна комисия по разпореждане с имоти държавна собственост
 18. Областна комисия по транспорт
 19. Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие
 20. Областен експертен съвет по устройство на територията
 21. Постоянна комисия за работата с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 22. Областна комисия по енергийна ефективност

Потърсете в сайта